เด็กหญิงตี๋

SKU: 02_29_20130319_PH01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เด็กหญิงตี๋ พร้อมมารดานางจันทร์ แซ่เตีย ถ่ายภาพตอนอายุประมาณ 10 ปี เด็กหญิงตี๋สวมซิ่นม่าน เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายที่พบได้แต่เพียงในเมืองน่านเท่านั้น ส่วนนางจันทร์ สวมผ้าซิ่นต๋า ที่พบการใช้ทั่วไปในล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
19/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เด็กหญิงตี๋ แซ่เตีย ต่อมาแต่งงานกับนายประพันธ์ ดุสิตากร มีบุตรสาวชื่อเยาวพร ดุสิตากร ต่อมาแต่งงานกับนายโชติ โลหะโชติ
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านโลหะโชติ
IMAGE CODE:
02_29_20130319_PH01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2482-2484
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
โชติ โลหะโชติ
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5844 *8924 Pixels