เขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางจักรวาล

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลางภาพเป็นเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางจักรวาล รายล้อมด้วยเหลาครุฑ ยักษ์ มาร คนธรรพ์ ฤๅษี และเทวดา เขาสัตตบริภัณฑ์สูงลดหลั่นทอดตัวลงมาเป็นชั้นๆ ยอดเขามีปราสาทเหล่าเทวดา ภูเขาล้อมรอบ 7 ยอด เรียกว่า สัตตบริภัณฑคีรี คือ ยอดเขาที่มีเทวดาดังนี้ ยุคนธร กรวิก อิสินธร สุทัศ เนมินธร วินตกและอัสกัณมีเทวดาจตุมหาราชิก และบริวารสถิตอยู่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_43
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
162.27 x 134.83
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.