พระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหาร

SKU: 02_29_20170606_PH02_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

พระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจดีย์วัดเจ็ดยอด องค์เจดีย์ก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าทางทิศตะวันออก ชั้นบนขององค์พระเจดีย์เจ็ดยอดประกอบด้วยเจดีย์เจ็ดองค์ แม้ไม่ปรากฏปีศักราชหรือสร้างในสมัยใดอย่างชัดเจน แต่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช ที่หมายถึงปฐมโพธิบัลลังก์ ผนังภายนอกฉาบปูนและตกแต่งด้วยรูปเทวดาปูนปั้นซึ่งพบทั้งในลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชร และยืนถือดอกบัวประดับเทวดาช่องละ 1 องค์ และคาดว่ามีเทวดาทั้งหมด 70 องค์ ท่านั่ง 26 องค์ และท่ายืน 44 องค์ งานปูนปั้นตกแต่งเจดีย์วัดเจ็ดยอดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลายเทวดาบนผนังด้านนอก องค์เจดีย์เจ็ดยอดแบ่งเป็นสองชั้น สวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเทริด มีทั้งแบบทรงสูงและทรงเตี้ย สังเกตบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ จึงกล่าวได้ว่างานปูนปั้นรูปเทวดามีการผสมผสานศิลปะหลายรูปแบบ ทั้งจากสุโขทัย พม่า และจีน ส่วนลายพันธุ์พฤกษา มักจะพบเป็นลายดอกไม้ที่เป็นกลุ่มหรือลายแบบช่อดอกไม้ ตลอดจนลายอื่นๆ เช่น ลายประจำยามก้ามปู ลายเปลวไข่มุก และลายเมฆไหล หรือลายฮ่อ แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจากเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หยวนและหมิง นอกจากนี้พระเจดีย์หรือพระธาตุวัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอดยังเป็นพระธาตุประจำปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธาราม เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด คือมียอดตั้งแต่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างราวปี พ.ศ.1 1999 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ลำดับที่ 11 ของอาณาจักรล้านนาไทย โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต เป็นนายช่างทำการก่อสร้างอารามขึ้น แล้วโปรดให้ปลูกต้นมหาโพธิ์ในวัด จึงปรากฎชื่อว่า “วัดโพธาราม” เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระโพธิรังษีมหาเถระ รจนาคัมภีร์จามเทวีวงศ์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:

เชียงใหม่

IMAGE CODE:

02_29_20170606_PH02_01

SUBJECT AGE:

ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26

CATEGORY:

ภาพถ่าย

PROVENANCE:

อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

COVERAGE:

ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map

ORIGINAL SIZE:

6 cm x 6 cm (120 film)

DIGITAL SIZE:

15347*14927 Pixels