การฟ้อนนำขบวนครัวตานเพื่อนำไปทำบุญที่วัด

SKU: 02_29_20170606_PH02_36 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การฟ้อนนำขบวนครัวตานเพื่อนำไปทำบุญที่วัด ไปตามถนนในเมืองเชียงใหม่ ในภาพจะเห็นสาวช่างฟ้อนนุ่งซิ่นต๋า ซึ่งเป็นซิ่นของหญิงในล้านนา และมีขบวนคนตรีเล่นบรรเลงตามมาด้านหลัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
งานแห่ครัวทาน เป็นกิจกรรมเก่าแก่ของล้านนา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมทางศาสนา คือการที่ศรัทธาชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคล เพื่อนำเอาเครื่องไทยทานที่จัดทำขึ้นไปถวายแก่พระสงฆ์ในงาน ปอยหลวง ( อ่าน “ ปอยหลวง ” ) คืองานฉลอง ถาวรวัตถุในวัดนั้น เช่น งานประเพณีฉลองสมโภช โบสถ์ วิหาร กุฏิ หรือถาวรวัตถุที่สำคัญของพุทธศาสนา ถือว่าบุคคลที่ได้ร่วมการแห่ครัวทานนี้ จะได้รับอานิสงส์เป็นอันมาก
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_29_20170606_PH02_36
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE:
8176*9470 Pixels