ภาพถ่ายพาโนราม่าโดยช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศ

SKU: 02_29_20150817_PH07_20 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายพาโนราม่าโดยช่างถ่ายภาพชาวต่างประเทศ ทิวทัศน์แม่น้ำปิง ข้างหน้าเห็นสะพานขัวกุลา โดยถ่ายจากสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
17/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ขัวแขก หรือ ขัวกุลา สะพานข้าม น้ำปิง แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่ คำว่า “ขัว” ในภาษาเหนือแปลว่า สะพาน ส่วนคำว่า “กุลา” นั้นใช้เรียกคนต่างชาติเรียกชาวตะวันตกว่า “กุลาขาว”สร้างโดยหมอชีค สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2433 ถูกรื้อถอนออกในวันที่ 25 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2475 เนื่องจากโครงสร้างไม้นั้นถูกซุงจำนวนมากไหลมาปะทะหักออกเป็นสามท่อน
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH07_20
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2496
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
12” x 4.5”
DIGITAL SIZE:
13799*5327 Pixels