สัญญาการชื้อขายภาพถ่ายและการใช้สิทธิ์ภาพถ่ายในเว็บไซด์หอภาพถ่ายล้านนา

ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

- ผู้ซื้อภาพถ่าย

 • ข้อ 1. ผู้ซื้อตกลงซื้อภาพถ่าย และผู้ขาย ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย และมีสิทธิ์อนุญาตให้ใช้งานภาพถ่ายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตให้จำหน่ายภาพถ่ายในเว็บไซด์หอภาพถ่ายล้านนาภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์
 • ข้อ 2. ผู้ซื้อประสงค์จะซื้อภาพถ่ายตามข้อ โดยการซื้อขายภาพถ่าย ผู้ซื้อมีสิทธิใช้งานภาพถ่ายแบบมาตรฐาน /แบบเพิ่มเติม รายละเอียดการใช้สิทธิเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
 • ข้อ 3. ผู้ซื้อมีสิทธิใช้ภาพถ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2. และผู้ซื้อมีสิทธิใช้งานภาพถ่ายแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งานภาพถ่ายให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
 • ข้อ 4. ผู้ซื้อ จะต้องไม่แก้ไข ดัดแปลงภาพถ่าย หรือใช้สิทธิในการใช้ภาพถ่าย อันเป็นการละเมิดสิทธิ หรือเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นอันขาด และในการใช้ภาพถ่าย ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผู้ซื้อจะต้องให้เครดิตแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกับเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ข้อ 5. ผู้ขายได้ส่งมอบภาพถ่าย ตามข้อ 1. ให้กับผู้ซื้อแล้วในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้และผู้ซื้อได้รับภายถ่ายดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในขณะที่รับมอบภาพถ่ายดังกล่าวผู้ซื้อได้ทำการตรวจตราสภาพภาพถ่ายที่ผู้ขายส่งมอบเป็นการดีแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบหรือขนาดที่ต้องการทุกประการ
 • ข้อ 6. ผู้ขายรับรองว่าภาพถ่ายตามข้อ 1. และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
 • ข้อ 7. ผู้ขาย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดๆ อันเกิดมาจากการแก้ไข ดัดแปลงภาพถ่ายอันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
 • ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสิทธิการใช้ภาพถ่ายที่ผู้ขายกำหนดไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ หรือผิดสัญญานี้ ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายได้ทันทีและ ผู้ซื้อจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการใช้สิทธิภาพถ่ายที่นอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาตไว้ทั้งหมด หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ให้กับผู้ขาย ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ผู้ซื้อก็จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวด้วย
 • ข้อ 9. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องผู้ซื้อเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญานี้ และปรากฏว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับผู้ซื้อ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

- ผู้ขายภาพถ่าย

 • ข้อ 1. เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้อนุญาตขอรับรองว่า เป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ อันเป็นลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์โดยบริบูรณ์ในการอนุญาตให้แสดง เผยแพร่และจำหน่ายภาพถ่ายอันมีลิขสิทธิ์ โดยมิได้กระทำการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแต่อย่างใด และงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่ เป็นภาพถ่ายของบุคคล หรือภาพถ่ายทรัพย์สินที่มีเจ้าของ ผู้อนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากบุคคล หรือเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ให้ถือว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
 • ข้อ 2. เงื่อนไขการอนุญาต ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้สิทธิในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม เพื่อดำเนินการดังนี้
  • 2.1. มหาวิยาลัยมีสิทธินำภาพถ่ายรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม ออกแสดง เผยแพร่ และจำหน่าย ผ่านเว็บไซด์ หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ http://cmhop.finearts.cmu.ac.th/stockphoto และสื่อโฆษณาอื่นๆ ได้ โดยมีสิทธินำโลโก้ของเว็บไซต์ หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ ติดไว้ที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการโฆษณาผ่านเว็บไซด์ และสื่ออื่นๆ ได้
  • 2.2. ผู้อนุญาตให้สิทธิแก่มหาวิทยาลัย ในการจัดการ ดูแล กำหนดขอบเขตสิทธิการใช้งานภาพถ่าย โดยมหาวิทยาลัยจะได้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้เป็นลายลักษณ์ต่อไป
 • ข้อ 3. ระยะเวลาในการอนุญาต ผู้อนุญาตตกลงให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อ 2. นับตั้งแต่วันที่ ผู้อนุญาตได้ลงทะเบียนเป็นผู้อนุญาตให้นำภาพถ่ายรูปแบบต่างๆ ออกแสดง เผยแพร่ และจำหน่าย ในเว็บไซด์ หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ http://cmhop.finearts.cmu.ac.th/stockphoto จนกระทั่ง ผู้อนุญาต ได้ทำการยกเลิกการให้ดำเนินการตามข้อ 2. ในเว็บไซด์ หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ และมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวแล้ว
 • ข้อ 4. การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตและมหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนสิทธิและหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายก่อน
 • ข้อ 5. การระบุข้อมูลของภาพถ่ายบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย จะต้องระบุชื่อผู้อนุญาตในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือชื่อบุคคลอื่นใดที่ ผู้อนุญาตกำหนดให้ระบุไว้ในงานภาพถ่ายดังกล่าว รวมถึงให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่สร้างสรรค์ผลงานและราคาภาพถ่าย ให้ปรากฏในส่วนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • ข้อ 6. ค่าตอบแทน หอภาพถ่ายล้านนาตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้อนุญาตในอัตราร้อยละ 50 ของราคาที่จำหน่ายได้จริง โดยจะส่งมอบเงินให้แก่ผู้อนุญาตทุกๆ 3 เดือน
 • ข้อ 7. การต่อสู้คดี
  • 7.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องผู้อนุญาตเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญานี้ และปรากฏว่าผู้อนุญาตได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ผู้อนุญาตจะเป็นผู้รับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
  • 7.2 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญานี้ ผู้อนุญาตจะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการต่อสู้คดี และผู้อนุญาตจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นประโยชน์ หรือเป็นพยานในการต่อสู้คดีดังกล่าวจนเสร็จสิ้น ในกรณีมหาวิทยาลัยแพ้คดีหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องร้อง เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาต มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้อนุญาตได้
  • 7.3 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายประเภทงานศิลปกรรมภายใต้สัญญานี้ มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้อนุญาตจะต้องดำเนินการฟ้องร้องคดีเองทั้งสิ้น
  • 7.4 ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ถูกฟ้องร้อง และ/หรือถูกเรียกค่าเสียหายใดๆ จากบุคคลภายนอกและ/หรือหน่วยงานใดๆ อันเนื่องมาจากผู้อนุญาต และ/หรือภาพถ่ายของผู้อนุญาต มหาวิทยาลัย มีสิทธิระงับการแสดง การเผยแพร่ และ/หรือ การจำหน่ายภาพถ่ายตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้อนุญาต ตกลงชำระค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้อนุญาตด้วย
 • ข้อ 8. การบอกเลิกสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขแห่งสัญญาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขแห่งสัญญาดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อครบกำหนด 30 วันแล้ว หากคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือฟ้องร้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาได้และฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ หากผู้อนุญาตเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้อนุญาตจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ในระบบแต่อย่างใด