(ภาษาไทย) ฑูตพระเจ้ากาวินทะแห่งเมืองเวสาลีมาสู่ขอนางพรหมจารี

描述

对不起,此内容只适用于泰文