(ภาษาไทย) ภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิเหนือดอกบัว

描述

对不起,此内容只适用于泰文