(ภาษาไทย) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะมาตรวจราชการที่เชียงใหม่

描述

[TABS_R id=2763]